Thông tin gia hạn thời điểm tăng tiền đầu tư cho Chương trình đầu tư Định cư Mỹ EB-5

Dear client:

Many were concerned because the EB-5 Regional Center program expires September 30, 2018. While it has been renewed over 15 times since the program’s creation, recent extensions have been short as Congress wants to reform the program. The good news is the House of Representatives Appropriations Committee Chairman Rodney Frelinghuysen (R-NJ) announced that they will introduce legislation to fund the government through December 7, 2018.

This continuing resolution extends authorization of the EB-5 Regional Center Program. There is now a good chance for a long-term reauthorization after the November 2, 2018 critical mid-term elections. In the past, immigration legislation has succeeded before the lame duck when Congress recesses for Christmas.

Bernard Wolfsdorf, managing partner of Wolfsdorf Rosenthal predicts that, “while Congress has attempted to reform the EB-5 program for several years, my view is the stars are now in alignment and we can expect to see new legislation before the end of 2018. I am hopeful Congress will provide meaningful reform including a long-term extension, reasonable grandfathering of TEA rules and a moderate increase in the minimum investment amount so that the already diminished demand is not cut-off. Most important, I am hopeful Congress will correct the program to 10,000 investors not only allow 3,000 investors and their family annually.”

Both the House of Representatives and Senate are expected to pass a simple extension which President Trump is expected to sign.

For more information about the EB—5 program, contact your NIRG consultants. 

—————————————————————————————————————————————————————————

Nhiều người đã lo lắng vì chương trình Trung tâm Vùng EB-5 hết hạn vào ngày 30 tháng 9 năm 2018. Trong khi chương trình đã được gia hạn hơn 15 lần kể từ khi chương trình ra đời, các lần gia hạn gần đây không kéo dài vì Quốc hội muốn cải cách chương trình. Tin vui là Chủ tịch Ủy ban Phân bổ Hạ viện Rodney Frelinghuysen (R-NJ) đã thông báo rằng họ sẽ xây dựng luật để chuyển cho chính phủ thông qua ngày 7 tháng 12 năm 2018.

Nghị quyết này tiếp tục kéo dài hiệu lực của Chương trình Trung tâm Vùng EB-5. Hiện tại là cơ hội tốt cho việc ủy quyền lại lâu dài sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng ngày 2 tháng 11 năm 2018. Trước đây, việc xây dựng luật di trú đã thành công trước khi người nắm quyền cũ khi Quốc hội ngừng họp vào dịp Giáng sinh.

Bernard Wolfsdorf, quản lý cộng sự của Wolfsdorf Rosenthal dự đoán rằng, “trong khi Quốc hội đang cố gắng cải cách chương trình EB-5 trong nhiều năm, quan điểm của tôi là các ngôi sao hiện đang được sắp xếp và chúng ta có thể trông đợi luật mới trước cuối năm 2018. Tôi hy vọng Quốc hội sẽ cung cấp cải cách có ý nghĩa bao gồm gia hạn dài hạn, hợp lý hóa quy tắc TEA và mức tăng vừa phải trong số tiền đầu tư tối thiểu để nhu cầu đầu tư không bị cắt giảm. Quan trọng nhất, tôi hy vọng Quốc hội sẽ điều chỉnh chương trình lên 10.000 nhà đầu tư chứ không chỉ có 3.000 nhà đầu tư và gia đình hàng năm. ”

Cả Hạ viện và Thượng viện dự kiến sẽ thông qua một phần gia hạn đơn giản mà Tổng thống Trump dự kiến ký.

Để biết thêm thông tin về chương trình EB-5, hãy liên hệ với Chuyên viên tư vấn NEEC .