Thường trú nhân xin số an sinh xã hội

Là một thường trú nhân, bạn hội đủ điều kiện nhận Số An Sinh Xã Hội, đây là số do chính phủ Hoa Kỳ cấp nhằm theo dõi thu nhập và các trợ cấp mà bạn có thể được hưởng.

Số An Sinh Xã Hội cũng được các tổ chức tài chính và những cơ quan khác, như trường học, sử dụng để nhận dạng. Bạn có thể phải cung cấp Số An Sinh Xã Hội khi thuê căn hộ hoặc mua nhà.

An Sinh Xã Hội là chương trình của chính phủ Hoa Kỳ trợ cấp cho một số người lao động đã nghỉ hưu và gia đình của họ; một số người lao động khuyết tật và gia đình; một số thân nhân của người lao động đã qua đời. Cơ quan chính phủ phụ trách chương trình An Sinh Xã Hội được gọi là Sở An Sinh Xã Hội (SSA).

Bạn không cần điền đơn xin hoặc đến văn phòng An Sinh Xã Hội để xin Số An Sinh Xã Hội nếu hồi đủ các điều kiện sau:
– Đã xin thẻ hoặc Số An Sinh Xã Hội khi làm đơn xin thị thực nhập cư;
– Đã làm đơn xin thị thực nhập cư trong tháng 10 năm 2002 hoặc sau đó; và
– Từ 18 tuổi trở lên khi tới Hoa Kỳ.

Trong trường hợp này, thông tin cần thiết để cấp Số An Sinh Xã Hội đã được Bộ Ngoại Giao và Bộ An Ninh Nội Địa gửi tới Sở An Sinh Xã Hội (SSA). Sở An Sinh Xã Hội sẽ cấp cho bạn Số An Sinh Xã Hội và gửi thẻ An Sinh Xã Hội của bạn qua đường bưu điện tới cùng địa chỉ mà USCIS đã sử dụng để gửi thẻ Thường Trú Nhân cho bạn. Bạn sẽ nhận được thẻ An Sinh Xã Hội trong vòng ba tuần sau khi tới Hoa Kỳ. Nếu bạn không nhận được thẻ của mình trong vòng ba tuần sau khi tới Hoa Kỳ, hãy liên lạc ngay với SSA. Bên cạnh đó, hãy liên lạc ngay với SSA nếu bạn thay đổi địa chỉ nhận thư trước khi nhận được thẻ An Sinh Xã Hội.

Bạn phải đến văn phòng An Sinh Xã Hội để xin Số An Sinh Xã Hội nếu gặp phải các vấn đề sau:
– Không yêu cầu cấp Số An Sinh Xã Hội hoặc thẻ An Sinh Xã Hội khi xin thị thực nhập cư;
– Nộp đơn xin thị thực nhập cư trước tháng 10 năm 2002; hoặc
– Dưới 18 tuổi khi tới Hoa Kỳ.

Đại diện An Sinh Xã Hội sẽ giúp bạn nộp đơn xin Số An Sinh Xã Hội. Mang theo giấy tờ sau đây khi bạn đi nộp đơn:
– Giấy khai sinh hoặc những giấy tờ khác như hộ chiếu cho biết năm sinh và nơi sinh.
– Giấy tờ cho biết tình trạng nhập cư, bao gồm cả giấy phép lao động tại Hoa Kỳ.
– Giấy tờ này có thể là Thẻ Thường Trú Nhân hoặc hộ chiếu có đóng dấu nhập cư hoặc nhãn thị thực.

Sở An Sinh Xã Hội sẽ gửi Số An Sinh Xã Hội qua đường bưu điện cho bạn. Quý vị sẽ nhận được thẻ An Sinh Xã Hội khoảng hai tuần sau khi Sở An Sinh Xã Hội nhận được đầy đủ các giấy tờ cần thiết. Nếu SSA cần xác minh bất kỳ tài liệu nào thì sẽ mất thêm thời gian để nhận Số An Sinh Xã Hội.

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về SSA tại:
Website: https://www.ssa.gov/
Gọi 1-800-772-1213 hoặc 1-800-325-0778 (dành cho người khiếm thính) từ 7 giờ sáng tới 7 giờ tối. (Nếu bạn không nói được tiếng Anh, hãy nói với người trả lời điện thoại rằng bạn không nói được tiếng Anh. Họ sẽ tìm thông dịch viên miễn phí để giúp bạn).

Nguồn : Tinnuocmy